#empoweringyourenergytransition

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden – V.M.I. Engineering & Contracting NV

 1. TOEPASSINGSGEBIED. Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van V.M.I. Engineering Contracting NV, met maatschappelijke zetel te België, 3320 Hoegaarden, Bleyveldstraat 9, KBO-nummer: 0460.695.659, (hierna “VMI”). Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij VMI zich verbindt de eigendom van een roerend lichamelijk goed over te dragen of, ten behoeve van haar medecontractant, ongeacht welke materiële of intellectuele prestatie te leveren. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant, tenzij VMI, op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling, schriftelijk en uitdrukkelijk, de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant geheel of gedeeltelijk heeft aanvaard. Van deze voorwaarden kan bovendien afgeweken worden door bijzondere voorwaarden die door de partijen schriftelijk worden aanvaard. De huidige voorwaarden blijven in dat geval van toepassing voor alles wat niet geregeld werd in bedoelde bijzondere voorwaarden. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet zou kunnen toegepast worden, o.m. omdat haar geldigheid met succes betwist werd, blijven alle andere bepalingen toepasselijk. In dat geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om een nieuwe bepaling af te spreken die hetzelfde doel nastreeft als de nietige of ongeldige bepaling en die in de mate van het mogelijke dezelfde uitwerking zal hebben, om het contractueel evenwicht te herstellen.
 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST De overeenkomst kan slechts aanzien worden als geldig totstandgekomen 1°) indien een schriftelijk aanbod van VMI onvoorwaardelijk door de geadresseerde ervan wordt aanvaard of 2°) indien VMI onvoorwaardelijk een bestelling aanvaardt die door een klant bij haar werd geplaatst. Elke toevoeging, weglating of wijziging, ongeacht de aard, aan het aanbod bedoeld onder 1°) hierboven, of aan de bestelling bedoeld in 2°) hierboven, maakt een tegenaanbod uit en schorst de totstandkoming van de overeenkomst tot op het ogenblik van de uitdrukkelijke aanvaarding door de andere partij. Hiervan wordt slechts afgeweken indien het aanbod of de bestelling uitdrukkelijk voorziet dat de onvoorwaardelijke aanvaarding door de andere partij van één of ander punt geen voorwaarde is voor totstandkoming van de overeenkomst. De aanbiedingen van VMI blijven gedurende één maand vanaf hun verzending naar de bestemmeling gelden, behalve bij uitdrukkelijk andersluidend beding. VMI is slechts gebonden door schriftelijke aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten die medeondertekend zijn door twee personen die bevoegd zijn VMI ten opzichte van derden te verbinden, ofwel krachtens de statuten van VMI, ofwel krachtens een volmacht. Aan het ontbreken van een dergelijk geschrift, kan tegenover VMI niet verholpen worden door middel van getuigen en vermoedens, zelfs niet ingeval er een begin van bewijs door geschrift in de zin van artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek zou voorhanden zijn of ingeval van onmogelijkheid om, in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek, zich vooraf een bewijs te verschaffen. Het systeem van de vrije bewijsvoering kan daarentegen wel door VMI worden ingeroepen tegen haar klanten.
 3. ORGALIME. Onverminderd van de specifieke bepalingen in de “Algemene Verkoopsvoorwaarden”, zal VMI de Orgalime Standaarden toepassen. Voor de leveringen van componenten en materialen is Orgalime S2012 (Levering van mechanische, elektrotechnische en elektronische producten, of de meest recente versie) van toepassing; voor alle contracting opdrachten (DUPS, WKK, technische installaties) is Orgalime SI 14 (Levering en montage van mechanische, elektrotechnische en elektronische producten, of de meest recente versie) van toepassing; voor alle service en onderhoud activiteiten is Orgalime M2000 (Orgalime Maintenance, of de meest recente versie). Voor engineering opdrachten zijn ook de KVIV normen van toepassing. De Orgalime bepalingen en eventueel ook de KVIV normen, maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen partijen. maken integraal deel uit van de “Algemene Verkoopsvoorwaarden”. De klant erkent expliciet kennis genomen te hebben van deze normen en voorwaarden, in het tegengestelde geval kan de klant er een schriftelijke kopij van bekomen op eenvoudig verzoek. Voor de duidelijkheid, de orde van voorrang tussen deze documenten is de volgende; 1) indien er bestaan, de bijzondere voorwaarden, 2) de onderhavige algemene voorwaarden, 3) de Orgalime voorwaarden en indien van toepassing de KVIV normen.
 4. PRIJS. a) De prijzen gelden als netto en zonder B.T.W. Behoudens bijzondere uitdrukkelijke bepaling zijn de verpakkings- en vervoerkosten ten laste van de klant. b) Indien de met de klant gesloten overeenkomst betrekking heeft op goederen en/of diensten die door VMI worden ingevoerd, wordt hun prijs vastgesteld op basis van de verkoopkoers van de munt van oorsprong ten opzichte van de Euro, zoals genoteerd op de beurs te Brussel, op de datum van het door VMI gedane aanbod of op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst, naargelang van het geval. Indien de geldende koers op de dag van de betaling afwijkt van de koers aan de hand waarvan de prijs werd vastgesteld, heeft VMI de mogelijkheid de prijs aan te passen door hem te verhogen of te verlagen om rekening te houden met de voorgekomen koerswijziging.
 5. BETALINGSVOORWAARDEN a) De betalingen moeten contant gebeuren op de zetel van VMI, waarbij alle kosten, ook die veroorzaakt door de betalingen zelf, ten laste van de klant zijn. Het trekken van een wissel brengt geen schuldvernieuwing mee en de voorwaarden van de overeenkomst blijven onverminderd gelden. De aanvaarding door VMI van een andere vorm van betaling dan in speciën brengt evenmin schuldvernieuwing met zich mee. b) Indien bijzondere bepalingen betaling in termijnen aan de klant toestaan en deze één der vervaldata niet naleeft, verliest hij het voordeel van deze termijnen en wordt de totale prijs onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling. c) Bij niet naleving van een vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 9% aangerekend worden en dit vanaf de eerste vervaldag waarop niet het gehele vervallen bedrag betaald werd. Bovendien worden bedragen die onbetaald blijven gedurende 15 dagen na verzending van een ingebrekestelling, van rechtswege verhoogd met 15%, met een minimum van 50 Euro.
 6. LEVERING. a) De leveringstermijnen die eventueel voorkomen op gelijk welk contractueel document dat tegenwerpbaar is aan VMI, zijn indicatief. In geen geval kan de overschrijding van deze termijn aanleiding geven tot een contractuele aansprakelijkheid in hoofde van VMI. Hiervan kan enkel afgeweken worden indien de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk bepalen dat de termijnen dwingend zijn of een essentiële voorwaarde van de overeenkomst uitmaken. b) Indien de leveringstermijnen overeenkomstig de hierboven aangeduide eventuele bijzondere voorwaarden een dwingend karakter hebben, moet die termijn beschouwd worden als nageleefd: 1°) voor leveringen zonder indienststelling: indien het te leveren goed de fabriek of opslagplaats heeft verlaten binnen de termijn 2°) voor leveringen die wel in dienst gesteld moeten worden: indien de indienststelling binnen de termijn is gebeurd. c) Elk geval van overmacht en elke omstandigheid die VMI redelijkerwijze niet kon voorzien bij de totstandkoming van de overeenkomst brengt de schorsing van de dwingende leveringstermijn met zich mee en dit gedurende de gehele duur van de gebeurtenis die de levering binnen de afgesproken termijn verhindert. Worden onder andere beschouwd als geval van overmacht: natuurrampen, stakingen, beperkingen opgelegd van overheidswege, oorlogsincidenten, verlies van telecommunicatieverbindingen, cyber aanvallen, enz. d) Indien de levering vertraging oploopt tengevolge van een feit dat zich voordoet bij de klant, welke ook de oorzaak van dit feit moge zijn, zal de klant de onder artikel 4,c vermelde verwijlintresten aan VMI verschuldigd zijn. Er zal tevens per begonnen maand een magazijnvergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 0,5% van de waarde van de betrokken goederen. e) Indien de leveringstermijn niet wordt nageleefd, zonder dat VMI zich daarvoor kan verantwoorden, en indien de leveringstermijn van dwingende aard was, zal de klant per volledige week vertraging aanspraak kunnen maken op een vergoeding gelijk aan 0,5 % van de waarde van de niet geleverde goederen. De totale vergoeding zal echter in geen enkel geval meer dan 5% van de verkoopprijs mogen bedragen. Daarenboven is de vergoeding maar verschuldigd voor zover de klant bewijst schade te hebben geleden. f) Deelleveringen zijn toegelaten. g) De schade die niet aan het transport te wijten is en de zichtbare gebreken moeten, per aangetekend schrijven, aan VMI worden ter kennis gebracht en dit zo mogelijk onmiddellijk na de levering en in elk geval ten laatste : 1°) voor leveringen zonder indienststelling of waarvan de indienststelling bij de levering gebeurt: de zevende kalenderdag na de levering en 2°) voor leveringen die niet onmiddellijk in dienst gesteld worden: de eerste werkdag volgend op de indienststelling. De klant verliest alle rechten tegenover VMI betreffende de omstandigheden waarin deze laatste haar leveringsverplichting is nagekomen, indien hij één van de hierboven vermelde termijnen niet heeft nageleefd. In dit geval blijft enkel de eventuele waarborg voor verborgen gebreken gelden, onder voorbehoud van de voorwaarden en beperkingen voorzien in punt 7 hierna.
 7. AANSPRAKELIJKHEID VAN VMI. a) Met uitzondering van de waarborg voor verborgen gebreken, zoals vastgesteld in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en rekening houdend met de hierna vermelde voorwaarden en beperkingen, is VMI, wat de werking van het verkochte materiaal betreft tot geen enkele waarborg gehouden. b) Na de levering van het verkochte materiaal en onder de hierna vermelde voorwaarden en beperkingen, blijft VMI aansprakelijk voor de verborgen gebreken waarvan het beginsel voorzien is in artikel 1641 Burgerlijk Wetboek. De waarborg voor verborgen gebreken eindigt twaalf maand na de leveringsdatum. Elk beroep op de waarborg moet gericht worden aan VMI per aangetekend schrijven, ten laatste 7 dagen nadat het gebrek werd vastgesteld. Na die termijn zal geen gevolg gegeven worden aan enig beroep op de waarborg. Indien het beroep op de waarborg wel binnen de hierboven vastgestelde termijn wordt ingesteld, heeft VMI de mogelijkheid de als defect erkende leveringen ofwel te herstellen, ofwel geheel of gedeeltelijk te vervangen. In geen geval kan het beroep op de waarborg leiden tot de ontbinding van de koop, onder voorbehoud van de laatste alinea hierna. De waarborgtermijn van toepassing op de vervangingslevering, eindigt op hetzelfde ogenblik als de termijn die van toepassing was op de waarborg van de oorspronkelijke levering. Indien het verborgen gebrek de herstelling van het geleverde materiaal of een gedeeltelijke of volledige vervanging onmogelijk maakt, wordt de koop op vraag van de klant ontbonden, evenwel zonder schadevergoeding. c) Elke vordering vanwege de klant is onderworpen aan deze “Algemene verkoopsvoorwaarden”, losstaand van de juridische grondslag; of zij nu contractueel of buitencontractueel is. In geen geval zal VMI aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verlies van productie, winstderving, verlies van contracten of enige andere indirecte of immateriële schade geleden door de koper, behalve in geval van bedrog door VMI. Deze uitsluiting is echter wel van toepassing in geval van bedrog door onderaannemers.
 8. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISIKO. a) VMI behoudt het eigendomsrecht op de verkochte goederen, totdat de klant zijn verbintenissen tegenover haar volledig is nagekomen. Tot dat ogenblik is het de klant verboden de goederen in pand te geven of verder te verkopen. De klant bezit geen enkel retentierecht. Indien de niet betaalde goederen bestemd zijn om in door de klant gehuurde lokalen te worden opgesteld, zal hij vooraf per aangetekende brief aan VMI de toestemming vragen voor een dergelijke bestemming van de goederen met vermelding van de naam en het adres van de eigenaar evenals het adres van de bewuste gehuurde lokalen. b) Het risico betreffende de verkochte goederen komt ten laste van de klant, vanaf het ogenblik waarop die goederen in de opslagplaatsen of werkplaatsen van VMI geïdentificeerd zijn. Het transport gebeurt derhalve op risico van de klant, en dit zelfs indien de bijzondere voorwaarden bepalen dat de transportkosten ten laste van VMI vallen, zoals bv. de vermelding "franco".
 9. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS. VMI verwerkt de persoonsgegevens van de klant (contactgegevens, functie, enz. – hierna de ‘Persoonsgegevens’) in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving, (a) voor de uitvoering van de overeenkomst, inclusief facturatie en levering, (b) in het kader van het klantbeheer, (c) voor direct marketing activiteiten en om de klant nuttige informatie te verschaffen betreffende gelijkaardige leveringen en diensten die door VMI worden aangeboden. De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden. De persoonsgegevens worden bewaard minstens gedurende de uitvoeringstermijn van de overeenkomst, en voor zolang als nodig in het kader van de samenwerking. De klant heeft ten alle tijde recht op inzage, verbetering of aanpassing van zijn persoonsgegevens of op verzet tegen de verwerking ervan zoals bedoeld in punt (c) hierboven. Daartoe volstaat het schriftelijk contact op te nemen met VMI via info@luminussolutions.be met verwijzing naar de overeenkomst en vermelding van “verwerking van persoonsgegevens”. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan VMI bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De Gegevensbeschermingsautoriteit is de verantwoordelijke toezichthouder van de naleving van de privacywetgeving in België en voor het opvolgen van klachten hieromtrent.
 10. 10. ONTBINDINGSBEDING Elke niet-nakoming door de klant van welke verbintenis ook, waaronder het gebrek aan betaling van eIk bedrag op zijn vervaldag, wettigt VMI om de lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, ten laste van de klant, door verzending van een aangetekende brief, zonder dat de ontbinding moet voorafgegaan worden door een ingebrekestelling. De ontbinding brengt voor de klant de verplichting mee om alle materiaal terug te geven dat hem zou geleverd zijn vóór de ontbinding. De schadevergoeding waarop VMI in zulk geval recht heeft, zal minimum 20% van de waarde van de bestelling bedragen.
 11. 11. WAARBORGEN Bij twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de klant, om welke reden ook, heeft VMI het recht van hem waarborgen te eisen, zakelijke of persoonlijke, zelfs wanneer het toekennen van waarborgen niet voorzien werd in de oorspronkelijke overeenkomst. De klant moet de waarborgen verstrekken waar VMI om verzoekt binnen de termijn aangeduid in de hem daartoe gerichte aangetekende brief. Indien de klant in gebreke blijft de waarborgen binnen de vooropgezette termijn te verstrekken, heeft VMI de mogelijkheid de overeenkomst van rechtswege ontbonden te verklaren, overeenkomstig de bepalingen van punt 9 hierboven.
 12. 12. DOCUMENTEN. De klant krijgt het niet-exclusieve gebruiksrecht voor tekeningen en andere technische en commerciële documenten die hem krachtens de overeenkomst geleverd worden. Het gaat om algemene documenten die VMI op generlei wijze verbinden naar de klant toe. Deze documenten mogen slechts mits specifiek akkoord van VMI aan derden verder gegeven worden.
 13. 13. VMI behoudt zich het recht voor om onderaannemers aan te stellen of het contract of daarin vervatte verplichtingen en rechten over te dragen aan een andere vennootschap zonder de voorafgaande goedkeuring van de klant, in zoverre dat de verkrijgende vennootschap deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen.
 14. 14. TOEPASSELIJK RECHT. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. De veiligheidsvoorschriften, toepasselijk op de geleverde goederen zijn deze die van kracht zijn in België op de datum van het aanbod door VMI aan de klant of op de datum van de aanvaarding door VMI van de door de klant gedane bestelling. De klant dient de reglementeringen na te leven die van kracht zijn in België, de Bondsrepubliek Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot uitvoerbeperkingen waaraan de goederen en/of diensten zouden onderworpen zijn.
 15. 15. BEVOEGDE RECHTBANKEN. Elk geschil betreffende de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst wordt beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven

Algemene verkoopsvoorwaarden – Luminus Solutions NV

 1. TOEPASSINGSGEBIED. Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van Luminus Solutions NV, met maatschappelijke zetel te België, 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 7, KBO-nummer: 0454.145.981, (hierna “LS”). Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij LS zich verbindt de eigendom van een roerend lichamelijk goed over te dragen of, ten behoeve van haar medecontractant, ongeacht welke materiële of intellectuele prestatie te leveren. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant, tenzij LS, op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling, schriftelijk en uitdrukkelijk, de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant geheel of gedeeltelijk heeft aanvaard. Van deze voorwaarden kan bovendien afgeweken worden door bijzondere voorwaarden die door de partijen schriftelijk worden aanvaard. De huidige voorwaarden blijven in dat geval van toepassing voor alles wat niet geregeld werd in bedoelde bijzondere voorwaarden. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet zou kunnen toegepast worden, o.m. omdat haar geldigheid met succes betwist werd, blijven alle andere bepalingen toepasselijk. In dat geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om een nieuwe bepaling af te spreken die hetzelfde doel nastreeft als de nietige of ongeldige bepaling en die in de mate van het mogelijke dezelfde uitwerking zal hebben, om het contractueel evenwicht te herstellen.
 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST De overeenkomst kan slechts aanzien worden als geldig totstandgekomen 1°) indien een schriftelijk aanbod van LS onvoorwaardelijk door de geadresseerde ervan wordt aanvaard of 2°) indien LS onvoorwaardelijk een bestelling aanvaardt die door een klant bij haar werd geplaatst. Elke toevoeging, weglating of wijziging, ongeacht de aard, aan het aanbod bedoeld onder 1°) hierboven, of aan de bestelling bedoeld in 2°) hierboven, maakt een tegenaanbod uit en schorst de totstandkoming van de overeenkomst tot op het ogenblik van de uitdrukkelijke aanvaarding door de andere partij. Hiervan wordt slechts afgeweken indien het aanbod of de bestelling uitdrukkelijk voorziet dat de onvoorwaardelijke aanvaarding door de andere partij van één of ander punt geen voorwaarde is voor totstandkoming van de overeenkomst. De aanbiedingen van LS blijven gedurende één maand vanaf hun verzending naar de bestemmeling gelden, behalve bij uitdrukkelijk andersluidend beding. LS is slechts gebonden door schriftelijke aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten die medeondertekend zijn door twee personen die bevoegd zijn LS ten opzichte van derden te verbinden, ofwel krachtens de statuten van LS, ofwel krachtens een volmacht. Aan het ontbreken van een dergelijk geschrift, kan tegenover LS niet verholpen worden door middel van getuigen en vermoedens, zelfs niet ingeval er een begin van bewijs door geschrift in de zin van artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek zou voorhanden zijn of ingeval van onmogelijkheid om, in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek, zich vooraf een bewijs te verschaffen. Het systeem van de vrije bewijsvoering kan daarentegen wel door LS worden ingeroepen tegen haar klanten.
 1. ORGALIME. Onverminderd van de specifieke bepalingen in de “Algemene Verkoopsvoorwaarden”, zal LS de Orgalime Standaarden toepassen. Voor de leveringen van componenten en materialen is Orgalime S2012 (Levering van mechanische, elektrotechnische en elektronische producten, of de meest recente versie) van toepassing; voor alle contracting opdrachten (DUPS, WKK, technische installaties) is Orgalime SI 14 (Levering en montage van mechanische, elektrotechnische en elektronische producten, of de meest recente versie) van toepassing; voor alle service en onderhoud activiteiten is Orgalime M2000 (Orgalime Maintenance, of de meest recente versie). Voor engineering opdrachten zijn ook de KVIV normen van toepassing. De Orgalime bepalingen en eventueel ook de KVIV normen, maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen partijen. maken integraal deel uit van de “Algemene Verkoopsvoorwaarden”. De klant erkent expliciet kennis genomen te hebben van deze normen en voorwaarden, in het tegengestelde geval kan de klant er een schriftelijke kopij van bekomen op eenvoudig verzoek. Voor de duidelijkheid, de orde van voorrang tussen deze documenten is de volgende; 1) indien er bestaan, de bijzondere voorwaarden, 2) de onderhavige algemene voorwaarden, 3) de Orgalime voorwaarden en indien van toepassing de KVIV normen.
 1. PRIJS. a) De prijzen gelden als netto en zonder B.T.W. Behoudens bijzondere uitdrukkelijke bepaling zijn de verpakkings- en vervoerkosten ten laste van de klant. b) Indien de met de klant gesloten overeenkomst betrekking heeft op goederen en/of diensten die door LS worden ingevoerd, wordt hun prijs vastgesteld op basis van de verkoopkoers van de munt van oorsprong ten opzichte van de Euro, zoals genoteerd op de beurs te Brussel, op de datum van het door LS gedane aanbod of op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst, naargelang van het geval. Indien de geldende koers op de dag van de betaling afwijkt van de koers aan de hand waarvan de prijs werd vastgesteld, heeft LS de mogelijkheid de prijs aan te passen door hem te verhogen of te verlagen om rekening te houden met de voorgekomen koerswijziging.
 1. BETALINGSVOORWAARDEN a) De betalingen moeten contant gebeuren op de zetel van LS, waarbij alle kosten, ook die veroorzaakt door de betalingen zelf, ten laste van de klant zijn. Het trekken van een wissel brengt geen schuldvernieuwing mee en de voorwaarden van de overeenkomst blijven onverminderd gelden. De aanvaarding door LS van een andere vorm van betaling dan in speciën brengt evenmin schuldvernieuwing met zich mee. b) Indien bijzondere bepalingen betaling in termijnen aan de klant toestaan en deze één der vervaldata niet naleeft, verliest hij het voordeel van deze termijnen en wordt de totale prijs onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling. c) Bij niet naleving van een vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 9% aangerekend worden en dit vanaf de eerste vervaldag waarop niet het gehele vervallen bedrag betaald werd. Bovendien worden bedragen die onbetaald blijven gedurende 15 dagen na verzending van een ingebrekestelling, van rechtswege verhoogd met 15%, met een minimum van 50 Euro.
 1. LEVERING. a) De leveringstermijnen die eventueel voorkomen op gelijk welk contractueel document dat tegenwerpbaar is aan LS, zijn indicatief. In geen geval kan de overschrijding van deze termijn aanleiding geven tot een contractuele aansprakelijkheid in hoofde van LS. Hiervan kan enkel afgeweken worden indien de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk bepalen dat de termijnen dwingend zijn of een essentiële voorwaarde van de overeenkomst uitmaken. b) Indien de leveringstermijnen overeenkomstig de hierboven aangeduide eventuele bijzondere voorwaarden een dwingend karakter hebben, moet die termijn beschouwd worden als nageleefd: 1°) voor leveringen zonder indienststelling: indien het te leveren goed de fabriek of opslagplaats heeft verlaten binnen de termijn 2°) voor leveringen die wel in dienst gesteld moeten worden: indien de indienststelling binnen de termijn is gebeurd. c) Elk geval van overmacht en elke omstandigheid die LS redelijkerwijze niet kon voorzien bij de totstandkoming van de overeenkomst brengt de schorsing van de dwingende leveringstermijn met zich mee en dit gedurende de gehele duur van de gebeurtenis die de levering binnen de afgesproken termijn verhindert. Worden onder andere beschouwd als geval van overmacht: natuurrampen, stakingen, beperkingen opgelegd van overheidswege, oorlogsincidenten, verlies van telecommunicatieverbindingen, cyber aanvallen, enz. d) Indien de levering vertraging oploopt tengevolge van een feit dat zich voordoet bij de klant, welke ook de oorzaak van dit feit moge zijn, zal de klant de onder artikel 4,c vermelde verwijlintresten aan LS verschuldigd zijn. Er zal tevens per begonnen maand een magazijnvergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 0,5% van de waarde van de betrokken goederen. e) Indien de leveringstermijn niet wordt nageleefd, zonder dat LS zich daarvoor kan verantwoorden, en indien de leveringstermijn van dwingende aard was, zal de klant per volledige week vertraging aanspraak kunnen maken op een vergoeding gelijk aan 0,5 % van de waarde van de niet geleverde goederen. De totale vergoeding zal echter in geen enkel geval meer dan 5% van de verkoopprijs mogen bedragen. Daarenboven is de vergoeding maar verschuldigd voor zover de klant bewijst schade te hebben geleden. f) Deelleveringen zijn toegelaten. g) De schade die niet aan het transport te wijten is en de zichtbare gebreken moeten, per aangetekend schrijven, aan LS worden ter kennis gebracht en dit zo mogelijk onmiddellijk na de levering en in elk geval ten laatste : 1°) voor leveringen zonder indienststelling of waarvan de indienststelling bij de levering gebeurt: de zevende kalenderdag na de levering en 2°) voor leveringen die niet onmiddellijk in dienst gesteld worden: de eerste werkdag volgend op de indienststelling. De klant verliest alle rechten tegenover LS betreffende de omstandigheden waarin deze laatste haar leveringsverplichting is nagekomen, indien hij één van de hierboven vermelde termijnen niet heeft nageleefd. In dit geval blijft enkel de eventuele waarborg voor verborgen gebreken gelden, onder voorbehoud van de voorwaarden en beperkingen voorzien in punt 7 hierna.
 1. AANSPRAKELIJKHEID VAN LS. a) Met uitzondering van de waarborg voor verborgen gebreken, zoals vastgesteld in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en rekening houdend met de hierna vermelde voorwaarden en beperkingen, is LS, wat de werking van het verkochte materiaal betreft tot geen enkele waarborg gehouden. b) Na de levering van het verkochte materiaal en onder de hierna vermelde voorwaarden en beperkingen, blijft LS aansprakelijk voor de verborgen gebreken waarvan het beginsel voorzien is in artikel 1641 Burgerlijk Wetboek. De waarborg voor verborgen gebreken eindigt twaalf maand na de leveringsdatum. Elk beroep op de waarborg moet gericht worden aan LS per aangetekend schrijven, ten laatste 7 dagen nadat het gebrek werd vastgesteld. Na die termijn zal geen gevolg gegeven worden aan enig beroep op de waarborg. Indien het beroep op de waarborg wel binnen de hierboven vastgestelde termijn wordt ingesteld, heeft LS de mogelijkheid de als defect erkende leveringen ofwel te herstellen, ofwel geheel of gedeeltelijk te vervangen. In geen geval kan het beroep op de waarborg leiden tot de ontbinding van de koop, onder voorbehoud van de laatste alinea hierna. De waarborgtermijn van toepassing op de vervangingslevering, eindigt op hetzelfde ogenblik als de termijn die van toepassing was op de waarborg van de oorspronkelijke levering. Indien het verborgen gebrek de herstelling van het geleverde materiaal of een gedeeltelijke of volledige vervanging onmogelijk maakt, wordt de koop op vraag van de klant ontbonden, evenwel zonder schadevergoeding. c) Elke vordering vanwege de klant is onderworpen aan deze “Algemene verkoopsvoorwaarden”, losstaand van de juridische grondslag; of zij nu contractueel of buitencontractueel is. In geen geval zal LS aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verlies van productie, winstderving, verlies van contracten of enige andere indirecte of immateriële schade geleden door de koper, behalve in geval van bedrog door LS. Deze uitsluiting is echter wel van toepassing in geval van bedrog door onderaannemers.
 1. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISIKO. a) LS behoudt het eigendomsrecht op de verkochte goederen, totdat de klant zijn verbintenissen tegenover haar volledig is nagekomen. Tot dat ogenblik is het de klant verboden de goederen in pand te geven of verder te verkopen. De klant bezit geen enkel retentierecht. Indien de niet betaalde goederen bestemd zijn om in door de klant gehuurde lokalen te worden opgesteld, zal hij vooraf per aangetekende brief aan LS de toestemming vragen voor een dergelijke bestemming van de goederen met vermelding van de naam en het adres van de eigenaar evenals het adres van de bewuste gehuurde lokalen. b) Het risico betreffende de verkochte goederen komt ten laste van de klant, vanaf het ogenblik waarop die goederen in de opslagplaatsen of werkplaatsen van LS geïdentificeerd zijn. Het transport gebeurt derhalve op risico van de klant, en dit zelfs indien de bijzondere voorwaarden bepalen dat de transportkosten ten laste van LS vallen, zoals bv. de vermelding "franco".
 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS. LS verwerkt de persoonsgegevens van de klant (contactgegevens, functie, enz. – hierna de ‘Persoonsgegevens’) in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving, (a) voor de uitvoering van de overeenkomst, inclusief facturatie en levering, (b) in het kader van het klantbeheer, (c) voor direct marketing activiteiten en om de klant nuttige informatie te verschaffen betreffende gelijkaardige leveringen en diensten die door LS worden aangeboden. De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden. De persoonsgegevens worden bewaard minstens gedurende de uitvoeringstermijn van de overeenkomst, en voor zolang als nodig in het kader van de samenwerking. De klant heeft ten alle tijde recht op inzage, verbetering of aanpassing van zijn persoonsgegevens of op verzet tegen de verwerking ervan zoals bedoeld in punt (c) hierboven. Daartoe volstaat het schriftelijk contact op te nemen met LS via info@luminussolutions.be met verwijzing naar de overeenkomst en vermelding van “verwerking van persoonsgegevens”. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan LS bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De Gegevensbeschermingsautoriteit is de verantwoordelijke toezichthouder van de naleving van de privacywetgeving in België en voor het opvolgen van klachten hieromtrent.
 1. ONTBINDINGSBEDING Elke niet-nakoming door de klant van welke verbintenis ook, waaronder het gebrek aan betaling van elk bedrag op zijn vervaldag, wettigt LS om de lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, ten laste van de klant, door verzending van een aangetekende brief, zonder dat de ontbinding moet voorafgegaan worden door een ingebrekestelling. De ontbinding brengt voor de klant de verplichting mee om alle materiaal terug te geven dat hem zou geleverd zijn vóór de ontbinding. De schadevergoeding waarop LS in zulk geval recht heeft, zal minimum 20% van de waarde van de bestelling bedragen.
 1. WAARBORGEN Bij twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de klant, om welke reden ook, heeft LS het recht van hem waarborgen te eisen, zakelijke of persoonlijke, zelfs wanneer het toekennen van waarborgen niet voorzien werd in de oorspronkelijke overeenkomst. De klant moet de waarborgen verstrekken waar LS om verzoekt binnen de termijn aangeduid in de hem daartoe gerichte aangetekende brief. Indien de klant in gebreke blijft de waarborgen binnen de vooropgezette termijn te verstrekken, heeft LS de mogelijkheid de overeenkomst van rechtswege ontbonden te verklaren, overeenkomstig de bepalingen van punt 9 hierboven.
 1. DOCUMENTEN. De klant krijgt het niet-exclusieve gebruiksrecht voor tekeningen en andere technische en commerciële documenten die hem krachtens de overeenkomst geleverd worden. Het gaat om algemene documenten die LS op generlei wijze verbinden naar de klant toe. Deze documenten mogen slechts mits specifiek akkoord van LS aan derden verder gegeven worden.
 1. DIVERS. LS behoudt zich het recht voor om onderaannemers aan te stellen of het contract of daarin vervatte verplichtingen en rechten over te dragen aan een andere vennootschap zonder de voorafgaande goedkeuring van de klant, in zoverre dat de verkrijgende vennootschap deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen.
 1. TOEPASSELIJK RECHT. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. De veiligheidsvoorschriften, toepasselijk op de geleverde goederen zijn deze die van kracht zijn in België op de datum van het aanbod door LS aan de klant of op de datum van de aanvaarding door LS van de door de klant gedane bestelling. De klant dient de reglementeringen na te leven die van kracht zijn in België, de Bondsrepubliek Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot uitvoerbeperkingen waaraan de goederen en/of diensten zouden onderworpen zijn.
 1. BEVOEGDE RECHTBANKEN. EIk geschil betreffende de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst wordt beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel

Algemene verkoopsvoorwaarden – Luminus Solutions Invest NV

 1. TOEPASSINGSGEBIED. Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van Luminus Solutions Invest NV, met maatschappelijke zetel te België, 3320 Hoegaarden, Bleyveldstraat 9, KBO-nummer: 0462.388.112, (hierna “LSI”). Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij LSI zich verbindt de eigendom van een roerend lichamelijk goed over te dragen of, ten behoeve van haar medecontractant, ongeacht welke materiële of intellectuele prestatie te leveren. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant, tenzij LSI, op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling, schriftelijk en uitdrukkelijk, de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant geheel of gedeeltelijk heeft aanvaard. Van deze voorwaarden kan bovendien afgeweken worden door bijzondere voorwaarden die door de partijen schriftelijk worden aanvaard. De huidige voorwaarden blijven in dat geval van toepassing voor alles wat niet geregeld werd in bedoelde bijzondere voorwaarden. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet zou kunnen toegepast worden, o.m. omdat haar geldigheid met succes betwist werd, blijven alle andere bepalingen toepasselijk. In dat geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om een nieuwe bepaling af te spreken die hetzelfde doel nastreeft als de nietige of ongeldige bepaling en die in de mate van het mogelijke dezelfde uitwerking zal hebben, om het contractueel evenwicht te herstellen.
 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST De overeenkomst kan slechts aanzien worden als geldig totstandgekomen 1°) indien een schriftelijk aanbod van LSI onvoorwaardelijk door de geadresseerde ervan wordt aanvaard of 2°) indien LSI onvoorwaardelijk een bestelling aanvaardt die door een klant bij haar werd geplaatst. Elke toevoeging, weglating of wijziging, ongeacht de aard, aan het aanbod bedoeld onder 1°) hierboven, of aan de bestelling bedoeld in 2°) hierboven, maakt een tegenaanbod uit en schorst de totstandkoming van de overeenkomst tot op het ogenblik van de uitdrukkelijke aanvaarding door de andere partij. Hiervan wordt slechts afgeweken indien het aanbod of de bestelling uitdrukkelijk voorziet dat de onvoorwaardelijke aanvaarding door de andere partij van één of ander punt geen voorwaarde is voor totstandkoming van de overeenkomst. De aanbiedingen van LSI blijven gedurende één maand vanaf hun verzending naar de bestemmeling gelden, behalve bij uitdrukkelijk andersluidend beding. LSI is slechts gebonden door schriftelijke aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten die medeondertekend zijn door twee personen die bevoegd zijn LSI ten opzichte van derden te verbinden, ofwel krachtens de statuten van LSI, ofwel krachtens een volmacht. Aan het ontbreken van een dergelijk geschrift, kan tegenover LSI niet verholpen worden door middel van getuigen en vermoedens, zelfs niet ingeval er een begin van bewijs door geschrift in de zin van artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek zou voorhanden zijn of ingeval van onmogelijkheid om, in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek, zich vooraf een bewijs te verschaffen. Het systeem van de vrije bewijsvoering kan daarentegen wel door LSI worden ingeroepen tegen haar klanten.
 3. ORGALIME. Onverminderd van de specifieke bepalingen in de “Algemene Verkoopsvoorwaarden”, zal LSI de Orgalime Standaarden toepassen. Voor de leveringen van componenten en materialen is Orgalime S2012 (Levering van mechanische, elektrotechnische en elektronische producten, of de meest recente versie) van toepassing; voor alle contracting opdrachten (DUPS, WKK, technische installaties) is Orgalime SI 14 (Levering en montage van mechanische, elektrotechnische en elektronische producten, of de meest recente versie) van toepassing; voor alle service en onderhoud activiteiten is Orgalime M2000 (Orgalime Maintenance, of de meest recente versie). Voor engineering opdrachten zijn ook de KVIV normen van toepassing. De Orgalime bepalingen en eventueel ook de KVIV normen, maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen partijen. maken integraal deel uit van de “Algemene Verkoopsvoorwaarden”. De klant erkent expliciet kennis genomen te hebben van deze normen en voorwaarden, in het tegengestelde geval kan de klant er een schriftelijke kopij van bekomen op eenvoudig verzoek. Voor de duidelijkheid, de orde van voorrang tussen deze documenten is de volgende; 1) indien er bestaan, de bijzondere voorwaarden, 2) de onderhavige algemene voorwaarden, 3) de Orgalime voorwaarden en indien van toepassing de KVIV normen.
 4. PRIJS. a) De prijzen gelden als netto en zonder B.T.W. Behoudens bijzondere uitdrukkelijke bepaling zijn de verpakkings- en vervoerkosten ten laste van de klant. b) Indien de met de klant gesloten overeenkomst betrekking heeft op goederen en/of diensten die door LSI worden ingevoerd, wordt hun prijs vastgesteld op basis van de verkoopkoers van de munt van oorsprong ten opzichte van de Euro, zoals genoteerd op de beurs te Brussel, op de datum van het door LSI gedane aanbod of op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst, naargelang van het geval. Indien de geldende koers op de dag van de betaling afwijkt van de koers aan de hand waarvan de prijs werd vastgesteld, heeft LSI de mogelijkheid de prijs aan te passen door hem te verhogen of te verlagen om rekening te houden met de voorgekomen koerswijziging.
 5. BETALINGSVOORWAARDEN a) De betalingen moeten contant gebeuren op de zetel van LSI, waarbij alle kosten, ook die veroorzaakt door de betalingen zelf, ten laste van de klant zijn. Het trekken van een wissel brengt geen schuldvernieuwing mee en de voorwaarden van de overeenkomst blijven onverminderd gelden. De aanvaarding door LSI van een andere vorm van betaling dan in speciën brengt evenmin schuldvernieuwing met zich mee. b) Indien bijzondere bepalingen betaling in termijnen aan de klant toestaan en deze één der vervaldata niet naleeft, verliest hij het voordeel van deze termijnen en wordt de totale prijs onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling. c) Bij niet naleving van een vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 9% aangerekend worden en dit vanaf de eerste vervaldag waarop niet het gehele vervallen bedrag betaald werd. Bovendien worden bedragen die onbetaald blijven gedurende 15 dagen na verzending van een ingebrekestelling, van rechtswege verhoogd met 15%, met een minimum van 50 Euro.
 6. LEVERING. a) De leveringstermijnen die eventueel voorkomen op gelijk welk contractueel document dat tegenwerpbaar is aan LSI, zijn indicatief. In geen geval kan de overschrijding van deze termijn aanleiding geven tot een contractuele aansprakelijkheid in hoofde van LSI. Hiervan kan enkel afgeweken worden indien de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk bepalen dat de termijnen dwingend zijn of een essentiële voorwaarde van de overeenkomst uitmaken. b) Indien de leveringstermijnen overeenkomstig de hierboven aangeduide eventuele bijzondere voorwaarden een dwingend karakter hebben, moet die termijn beschouwd worden als nageleefd: 1°) voor leveringen zonder indienststelling: indien het te leveren goed de fabriek of opslagplaats heeft verlaten binnen de termijn 2°) voor leveringen die wel in dienst gesteld moeten worden: indien de indienststelling binnen de termijn is gebeurd. c) Elk geval van overmacht en elke omstandigheid die LSI redelijkerwijze niet kon voorzien bij de totstandkoming van de overeenkomst brengt de schorsing van de dwingende leveringstermijn met zich mee en dit gedurende de gehele duur van de gebeurtenis die de levering binnen de afgesproken termijn verhindert. Worden onder andere beschouwd als geval van overmacht: natuurrampen, stakingen, beperkingen opgelegd van overheidswege, oorlogsincidenten, verlies van telecommunicatieverbindingen, cyber aanvallen, enz. d) Indien de levering vertraging oploopt tengevolge van een feit dat zich voordoet bij de klant, welke ook de oorzaak van dit feit moge zijn, zal de klant de onder artikel 4,c vermelde verwijlintresten aan LSI verschuldigd zijn. Er zal tevens per begonnen maand een magazijnvergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 0,5% van de waarde van de betrokken goederen. e) Indien de leveringstermijn niet wordt nageleefd, zonder dat LSI zich daarvoor kan verantwoorden, en indien de leveringstermijn van dwingende aard was, zal de klant per volledige week vertraging aanspraak kunnen maken op een vergoeding gelijk aan 0,5 % van de waarde van de niet geleverde goederen. De totale vergoeding zal echter in geen enkel geval meer dan 5% van de verkoopprijs mogen bedragen. Daarenboven is de vergoeding maar verschuldigd voor zover de klant bewijst schade te hebben geleden. f) Deelleveringen zijn toegelaten. g) De schade die niet aan het transport te wijten is en de zichtbare gebreken moeten, per aangetekend schrijven, aan LSI worden ter kennis gebracht en dit zo mogelijk onmiddellijk na de levering en in elk geval ten laatste : 1°) voor leveringen zonder indienststelling of waarvan de indienststelling bij de levering gebeurt: de zevende kalenderdag na de levering en 2°) voor leveringen die niet onmiddellijk in dienst gesteld worden: de eerste werkdag volgend op de indienststelling. De klant verliest alle rechten tegenover LSI betreffende de omstandigheden waarin deze laatste haar leveringsverplichting is nagekomen, indien hij één van de hierboven vermelde termijnen niet heeft nageleefd. In dit geval blijft enkel de eventuele waarborg voor verborgen gebreken gelden, onder voorbehoud van de voorwaarden en beperkingen voorzien in punt 7 hierna.
 7. AANSPRAKELIJKHEID VAN LSI. a) Met uitzondering van de waarborg voor verborgen gebreken, zoals vastgesteld in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en rekening houdend met de hierna vermelde voorwaarden en beperkingen, is LSI, wat de werking van het verkochte materiaal betreft tot geen enkele waarborg gehouden. b) Na de levering van het verkochte materiaal en onder de hierna vermelde voorwaarden en beperkingen, blijft LSI aansprakelijk voor de verborgen gebreken waarvan het beginsel voorzien is in artikel 1641 Burgerlijk Wetboek. De waarborg voor verborgen gebreken eindigt twaalf maand na de leveringsdatum. Elk beroep op de waarborg moet gericht worden aan LSI per aangetekend schrijven, ten laatste 7 dagen nadat het gebrek werd vastgesteld. Na die termijn zal geen gevolg gegeven worden aan enig beroep op de waarborg. Indien het beroep op de waarborg wel binnen de hierboven vastgestelde termijn wordt ingesteld, heeft LSI de mogelijkheid de als defect erkende leveringen ofwel te herstellen, ofwel geheel of gedeeltelijk te vervangen. In geen geval kan het beroep op de waarborg leiden tot de ontbinding van de koop, onder voorbehoud van de laatste alinea hierna. De waarborgtermijn van toepassing op de vervangingslevering, eindigt op hetzelfde ogenblik als de termijn die van toepassing was op de waarborg van de oorspronkelijke levering. Indien het verborgen gebrek de herstelling van het geleverde materiaal of een gedeeltelijke of volledige vervanging onmogelijk maakt, wordt de koop op vraag van de klant ontbonden, evenwel zonder schadevergoeding. c) Elke vordering vanwege de klant is onderworpen aan deze “Algemene verkoopsvoorwaarden”, losstaand van de juridische grondslag; of zij nu contractueel of buitencontractueel is. In geen geval zal LSI aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verlies van productie, winstderving, verlies van contracten of enige andere indirecte of immateriële schade geleden door de koper, behalve in geval van bedrog door LSI. Deze uitsluiting is echter wel van toepassing in geval van bedrog door onderaannemers.
 8. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISIKO. a) LSI behoudt het eigendomsrecht op de verkochte goederen, totdat de klant zijn verbintenissen tegenover haar volledig is nagekomen. Tot dat ogenblik is het de klant verboden de goederen in pand te geven of verder te verkopen. De klant bezit geen enkel retentierecht. Indien de niet betaalde goederen bestemd zijn om in door de klant gehuurde lokalen te worden opgesteld, zal hij vooraf per aangetekende brief aan LSI de toestemming vragen voor een dergelijke bestemming van de goederen met vermelding van de naam en het adres van de eigenaar evenals het adres van de bewuste gehuurde lokalen. b) Het risico betreffende de verkochte goederen komt ten laste van de klant, vanaf het ogenblik waarop die goederen in de opslagplaatsen of werkplaatsen van LSI geïdentificeerd zijn. Het transport gebeurt derhalve op risico van de klant, en dit zelfs indien de bijzondere voorwaarden bepalen dat de transportkosten ten laste van LSI vallen, zoals bv. de vermelding "franco".
 9. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS. LSI verwerkt de persoonsgegevens van de klant (contactgegevens, functie, enz. – hierna de ‘Persoonsgegevens’) in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving, (a) voor de uitvoering van de overeenkomst, inclusief facturatie en levering, (b) in het kader van het klantbeheer, (c) voor direct marketing activiteiten en om de klant nuttige informatie te verschaffen betreffende gelijkaardige leveringen en diensten die door LSI worden aangeboden. De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden. De persoonsgegevens worden bewaard minstens gedurende de uitvoeringstermijn van de overeenkomst, en voor zolang als nodig in het kader van de samenwerking. De klant heeft ten alle tijde recht op inzage, verbetering of aanpassing van zijn persoonsgegevens of op verzet tegen de verwerking ervan zoals bedoeld in punt (c) hierboven. Daartoe volstaat het schriftelijk contact op te nemen met LSI via info@luminussolutions.be met verwijzing naar de overeenkomst en vermelding van “verwerking van persoonsgegevens”. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan LSI bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De Gegevensbeschermingsautoriteit is de verantwoordelijke toezichthouder van de naleving van de privacywetgeving in België en voor het opvolgen van klachten hieromtrent.
 10. 10. ONTBINDINGSBEDING Elke niet-nakoming door de klant van welke verbintenis ook, waaronder het gebrek aan betaling van eIk bedrag op zijn vervaldag, wettigt LSI om de lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, ten laste van de klant, door verzending van een aangetekende brief, zonder dat de ontbinding moet voorafgegaan worden door een ingebrekestelling. De ontbinding brengt voor de klant de verplichting mee om alle materiaal terug te geven dat hem zou geleverd zijn vóór de ontbinding. De schadevergoeding waarop LSI in zulk geval recht heeft, zal minimum 20% van de waarde van de bestelling bedragen.
 11. 11. WAARBORGEN Bij twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de klant, om welke reden ook, heeft LSI het recht van hem waarborgen te eisen, zakelijke of persoonlijke, zelfs wanneer het toekennen van waarborgen niet voorzien werd in de oorspronkelijke overeenkomst. De klant moet de waarborgen verstrekken waar LSI om verzoekt binnen de termijn aangeduid in de hem daartoe gerichte aangetekende brief. Indien de klant in gebreke blijft de waarborgen binnen de vooropgezette termijn te verstrekken, heeft LSI de mogelijkheid de overeenkomst van rechtswege ontbonden te verklaren, overeenkomstig de bepalingen van punt 9 hierboven.
 12. 12. DOCUMENTEN. De klant krijgt het niet-exclusieve gebruiksrecht voor tekeningen en andere technische en commerciële documenten die hem krachtens de overeenkomst geleverd worden. Het gaat om algemene documenten die LSI op generlei wijze verbinden naar de klant toe. Deze documenten mogen slechts mits specifiek akkoord van LSI aan derden verder gegeven worden.
 13. 13. LSI behoudt zich het recht voor om onderaannemers aan te stellen of het contract of daarin vervatte verplichtingen en rechten over te dragen aan een andere vennootschap zonder de voorafgaande goedkeuring van de klant, in zoverre dat de verkrijgende vennootschap deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen.
 14. 14. TOEPASSELIJK RECHT. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. De veiligheidsvoorschriften, toepasselijk op de geleverde goederen zijn deze die van kracht zijn in België op de datum van het aanbod door LSI aan de klant of op de datum van de aanvaarding door LSI van de door de klant gedane bestelling. De klant dient de reglementeringen na te leven die van kracht zijn in België, de Bondsrepubliek Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot uitvoerbeperkingen waaraan de goederen en/of diensten zouden onderworpen zijn.
 15. 15. BEVOEGDE RECHTBANKEN. Elk geschil betreffende de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst wordt beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven